Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging november 2018

In dit document staat omschreven hoe  AMM Bewindvoering per oktober 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

 

AMM Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier, worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden

 

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat AMM Bewindvoering zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens/informatie over uw gezondheid
  • Informatie over uw geloofsovertuiging

 

De medewerkers van AMM Bewindvoering hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na beëindiging van het dienstverband.

 

Vaak moet AMM Bewindvoering uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

 

AMM Bewindvoering kan gegevens aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het verwerken en uitvoeren van genoemde taak. Met deze derden heeft AMM Bewindvoering verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan AMM Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

 

AMM Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens onze klachtenregeling op www.ammbewindvoering.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met mevrouw M. Maassen van den Brink via .

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via . AMM Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.